ULUBORLU İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
https://isay2.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/uluborlu/Kurum%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1/Yaz%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Fleri/Ahmet-2.jpg 
Ahmet KARADUMAN
Yazı İşleri Müdürü
 
PERSONEL DURUMU 
        Yazı İşleri Müdürlüğü'nde 1 Yazı İşleri Müdürü, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Memur, 1 Hizmetli ile hizmet verilmektedir.

YERLEŞİM DURUMU 

        Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet Konağı'nın 3. katında hizmet vermektedir. 1 müdür odası, 2 hizmet bürosu mevcuttur. 
 
MİSYONU
        Kaymakamlık Makamına gelen tüm evrakların kayıtlarını ve havale işlemlerini yapmak, Kanunla kurulmuş olup İlçemizde müdürlüğü, şefliği ve memurluğu bulunmayan birimlerin sekretarya hizmetlerini yürütmektedir.
 
VİZYONU
Hizmette verimlilik ve devamlılığı, adaleti, uyumu esas alan bilgi ve teknolojiye hâkim güvenilir, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı hedefler. Devlet ve vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Devletin vatandaşa olan hizmetlerini ulaştırmak ve vatandaşların dilek ve isteklerinin, ilgili kurumlara ulaşması için sekreter ya hizmetlerini yürütmek ve Kaymakamlık Makamı tarafından verilen yazılı ve sözlü tüm emirleri yerine getirmektir.
 
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREVLERİ
1
Evrak havale ve dağıtımı
2
Kanunların, KHK, Tüzüklerin, Bakanlar Kurulu    
Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
3
Genel İdare Kruluşları, Bölgesel Kuruluşlar,
KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri
4
Personelle ilgili konular (Özlük işleri, hizmetiçi
eğitim, mesai saatleri, kıyafet)
5
Vakıflarla İlişkiler
6
Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı
konuları iş ve işlemleri
7
Hükümet Konağı daire müdürlüğü işleri
8
Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma
9
Bayrak Kanunu, ilgili Tüzük ve Yönetmeliklere
ilişkin işlemler
10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işlemleri
11
Orman ve Su İşleri Bakanlığı işlemleri
12
Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemleri
13
Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları
(BİMER), Yerel Bilgi Projesi
14
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işlemleri
15
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti işlemleri
 
16
İlçede kuruluşu bulunmayan diğer Bakanlık ve
kuruluşlara ait işlemler
17
İlçe İnsan Hakları Kurulu faaliyetleri,
denetimleri
18
İlçe İdare Kurulu karar ve işlemleri
19
İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları
20
İlçe İdare Kurulu karar ve işlemleri
21
İmar iş ve işlemleri
22
Disiplin Kurulu karar iş ve işlemleri
23
1609 Sayılı Kanun (Atatürk aleyhine işlenen
suçlar) ile ilgili yazışmalar
24
Görevden uzaklaştırma işlemleri
25
Taşınmaz Mal Zilyetliği ile ilgili uygulamalar
26
5434 Sayılı Kanun'a göre muhtaçlık belgesi
27
Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır
değişikliği, köy kurulması, bağlılık
değişikliği işlemleri
28
Kamulaştırma Kanunu ile ilgili iş ve işlemler
29
Askerliğe karar verme işleri
30
Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme
31
Belediye ile ilgili vesayet iş ve işlemleri
32
Özel İdare ile ilgili vesayet iş ve işlemleri
33
Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri
34
Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri
35
Mahalli İdarelerin mali yardım ve destek
sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri
36
Belediye kurulması, köy veya bağlıların
belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler
37
Halkla İlişkiler (TRT Basın ve diğer kitle
haberleşme araçları ile ilişkiler, basın
toplantıları.)
38
Basın kartı ve resmi ilan işleri
39
Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması
40
İlçe programı hazırlanması ve uygulanması
41
Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler
42
Genel durum raporları
43
İlçe Koordinasyon Kurulu çalışmaları
44
İdare Şube Başkanları toplantıları
45
Plan, program ve toplum kalkınmasında
eğitim-öğretim işleri
46
İdari yargıya başvurma işleri
47
İnceleme ve denetleme işleri (Kaymakamlığın
dernekler, sendikalar, vakıflar, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili
olup, Emniyet ve Jandarma görevleri dışında  
kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.)
48
Kaymakamlık-Konsolosluk ilişkileri, imza ve
tasdik işlemleri
49
Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler
50
Genel emirler
 
 
 
ÖZEL KALEM BÜROSU 
1 Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar
2 Protokol, ağırlama ve kabuller
3
Atatürk Günlerini ve tarihi günleri, milli ve
resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle      
belirli günleri anma ve kutlama
4 Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler
5 Askeri merci ve kuruluşlarla ilişkiler
6 Sıkıyönetim, olağanüstü hal iş ve işlemleri
7
İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik
Kurulu ile ilişkiler dâhil)
8
Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile
ilişkiler)
9 Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde)
 
 
 
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
İlçemize bağlı 4 köyün üyesi olduğu Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 
Yukarıda maddeler halinde belirtilen toplam 60 kalem iş ve işlemin dışında Kaymakam tarafından verilen diğer iş ve işlemlerde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Telefonlar
(0246) 531 30 01
(0246) 531 30 04

Fax 
(0246) 531 30 09


E-Posta
uluborlu@isparta.gov.tr
uluborlukaymakamligi@hotmail.com