ULUBORLU İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU
 
     İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik; toplumda ve kamu görevlilerinde İnsan Hakları bilincinin geliştirmek, İnsan Haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
     Yönetmeliğe uygun olarak teşkil edilen İlçe İnsan Hakları Kurulu halen faaliyetine devam etmekte ve her ayın son haftasında olağan toplantısını gerçekleştirmektedir.
İlçe İnsan Hakları Kurulunun Sekretarya İşlemleri İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
İnsan Haklarına ilişkin ihbar ve şikâyetler; İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Danışma ve Başvuru Masasına dilekçeyle, telefonla, elektronik posta veya İlçenin muhtelif noktalarına konulan İnsan Hakları Başvuru Kutuları aracılığıyla veya sözlü olarak yapılabilmekte ve Kurula sevk edilmektedir.
Kurul bünyesinde Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme, İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme konularında faaliyet gösteren Komisyonlar mevcuttur.
     30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ile İnsan Haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulmuştur.
     İlgili Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 6 ncı Bendinde Kurum Büroları kuruluncaya kadar İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kurum Bürosu olarak görev yapacağı hükmü yer almaktadır.  
 
* İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
 
* 6332 SAYILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU
 
* İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA
   ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK