İHALE İLANI

ULUBORLU İLÇESİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

1-İşin Adı :

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve 5 yıllığına Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen kiraz bahçesinin 2013 yılı kiraz mahsulü, K.H.G. Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesi gereğince Açık İhale Usulüne göre satılacaktır.

2-İdarenin :

a) Adı : Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi : Hükümet Konağı Kat 2 ULUBORLU

c) Telefon Faks Numarası : 0 246 5313001 Faks 0 246 5313009

3-İhale konusu yapım işinin

a) Adı, Niteliği,Türü ve Miktarı :2013 yılı (Tahmini) Napolyon cinsi 14 ton, diğer çeşitler 27 ton kiraz ürünün dalında satılması.

b)İşin Yapılacağı Yer : İl Özel İdaresine ait olup Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen kiraz bahçesinin 2013 yılı ürünü.

4- İşe başlama ve işi bitirme tarihi

a) Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren kiraz bahçesi teslim edilmiş sayılacaktır.

b) Kiraz mahsulü toplandıktan ve gerekli kontrol yapılıp idare tarafından gerekli tespit yapılmasını takip eden gün işin bittiği tarihtir.

c) Bahçenin yükleniciye tesliminden itibaren bakım, besleme ve diğer işler yükleniciye aittir.

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

a-)Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numaralarını gösterir beyanname

b-) 1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.

2-Tüzel Kişi olması halinde İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c-)28.04.2007 tarihli Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g),(ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

d-) Teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günüdür.

e-) Verilecek teklifin en az %3 'inden az olmamak kaydıyla geçici teminatlar Birliğimiz Uluborlu Ziraat Bankasındaki 33288552-5001 nolu heba yatırılacak veya teminat mektubu sunulacaktır.

f-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g-) İhale dokümanlarını satın aldığına dair belge.(İhale dokümanı 100,00.-TL'dir)

h-) İhaleyi alan, ihale bedeli kadar banka teminat mektubunu Birlik Başkanlığına sözleşme ile birlikte verecektir. Teminat mektubunun geçerlilik süresi 30 Ağustos 2013 tarihi ve sonrası olacaktır.

I-) Ortak girişim veya konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6-İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Satın Alınacağı

a-) İhale dokümanı Uluborlu Hükümet Konağı Kat 2'de Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 100,00 TL bedelle temin edilebilecektir. Satın alınacak ürün Kösehasan Mahallesi Sellik Mevkiinde bulunan 48 Dekar kiraz bahçesi gezilerek ürün görülebilir.

7-Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği.

a-)Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecek, iadeli taahhütlü posta veya faks vasıtasıyla da gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler idari şartnamede belirtilen nitelikte olacaktır. İdari şartnamedeki nitelikleri taşımayan teklifler geçersiz kabul edilecektir. Teklif sahipleri İhale saatinde İhale salonunda hazır bulunacaklardır.


8- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı.

a) -Yapılacağı yer :Uluborlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) -Tarihi ve Saati :10/06/2013 tarih ve Saat 14.00

DİĞER HUSUSLAR:

a-İhale konusu işe ait Teklif Mektubu (İdari şartname) ve diğer bilgiler Birlik Müdürlüğünden temin edilebilir.

b-Birliğimiz, Birlik Tüzüğünün 31. maddesi gereğince 2886-4734-4735 ve 5018 sayılı kanunlara tabi değildir.

c-Söz konusu ihale KHG Birliği İhale Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İlan Olunur.

Adem ÇELİK

Kaymakam

Birlik Başkanı